Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Systém externího hodnocení kvality (EHK)

Podstata externího hodnocení kvality - EHK je součástí procesů zajištění kvality měření na pracovištích a doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem EHK je provádění tzv. mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Je organizováno a vyhodnocováno akreditovanými organizátory EHK, kteří splňují všechny předpisy odpovídajících mezinárodních norem.

Mezi nejvýznamnější kritéria pro organizátory EHK patří:

  • zaručená nestrannost a nezávislost
  • odborná a technicko-organizační způsobilost
  • zavedený systém řízení kvality

Organizace externího hodnocení kvality

Programy EHK jsou organizovány formou kontrolních cyklů, které probíhají podle předem daného časového plánu. Ten je většinou znám předem na celý kalendářní rok a účastníci se tak mohou včas přihlásit do různých cyklů.

POCT pracoviště musí 1× ročně úspěšně absolvovat EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců.

Kontrolní cyklus má tento časový průběh:

  • organizátor rozešle přihlášeným účastníkům kontrolní vzorky* s příslušnými instrukcemi
  • účastník provede na pracovišti měření vzorků a formulář s vyplněnými výsledky zašle organizátorovi
  • organizátor vyhodnotí výsledky a rozešle je účastníkům kontrolního cyklu

*Kapalné vzorky „ready to use“ nejsou zdrojem předanalytické chyby v důsledku nepřesného rozpuštění.

V případě neúspěchu v cyklu EHK je účastníkům doporučeno:

  • detailně prozkoumat možné příčiny na vlastním pracovišti, provést záznam o neshodě a přijmout příslušná nápravná opatření
  • v případě závažných problémů požádat o konzultaci příslušného supervizora organizátora EHK
  • zúčastnit se dalšího kontrolního cyklu – v těchto případech organizátor akceptuje dodatečné objednávky kontrolních cyklů v průběhu roku

EHK je významnou součástí komplexního zajišťování kvality z hlediska poskytování léčebné péče. Vyhodnocení výsledků měření v rámci EHK umožňuje účastníkům identifikovat neočekávané zdroje chyb/nejistot na pracovišti a vede ke zlepšování kvality poskytované péče. Účast v EHK je jedním z povinných požadavků norem ISO 15189 a ISO 17025. Úspěšná účast v cyklu EHK je vyžadována zdravotními pojišťovnami při nasmlouvání některých výkonů v rámci POCT.


Organizátoři EHK
Labquality - ManaCon www.manacon.cz
SEKK www.sekk.cz

Literatura:
Doporučení č. 1 České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k systému EHK.
POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014.