Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Zkušenosti s vyšetřováním D-dimerů na přístroji cobas h 232 v ordinaci praktických lékařů

Na loňském Kongresu primární péče jsem měl možnost seznámit se s přístrojem cobas h 232,
který umožňuje testování kardiálních markerů a D-dimerů v režimu POCT. Přístroj se jevil jako velmi vhodný pro použití v ordinaci praktického lékaře, proto se mi zdálo zajímavé otestovat jej v několika vybraných ordinacích.

Cobas h 232 image

Praktický lékař, zejména ten na venkově, se často ocitá v situaci, kdy mu vzhledem k aktuální nedostupnosti vyšetření
v biochemické laboratoři chybí možnost učinit kvalifi kované rozhodnutí v diferenciálně diagnostickém procesu u pacientů
s bolestí na hrudi, či s podezřením na hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii. Zpravidla mu tak nezbývá nic jiného než pacienta odeslat k dalšímu vyšetření do příjmové ambulance interního oddělení nejbližší nemocnice. Kdyby měl k dispozici možnost provést rychlé a spolehlivé stanovení markerů
a D-dimerů přímo ve své ordinaci, mohl by se v řadě případů odeslání pacienta do nemocnice vyhnout.

Přístroj cobas h 232 jsme měli možnost vyzkoušet v pěti různých ambulancích praktických lékařů. Zbývalo jen zvolit marker, který budeme testovat. Vzhledem k tomu, že v nedávné minulosti proběhlo podobné testování přístroje, jež prokázalo praktický přínos stanovování troponinu a NT-pro BNP
v kardiologických ordinacích, rozhodli jsme se v ordinacích praktických lékařů vyzkoušet stanovování D-dimerů. Každá
z ordinací dostala jedno balení obsahující deset diagnostických proužků.

Testování probíhalo necelé tři měsíce ve čtyřech venkovských ordinacích pracujících samostatně
a v jedné ordinaci pracující na poliklinice v okresním městě, která má v budově laboratoř a možnost sonografi ckého vyšetření. Celkem bylo provedeno 41 vyšetření. Ve 34 případech byla na základě výsledku vyloučena hluboká žilní trombóza, zbývajících 7 pacientů bylo odesláno k dalšímu vyšetření. Jedna z ordinací všechna vyšetření provedená na přístroji kontrolovala tím, že souběžně posílala odebranou krev do biochemické laboratoře. Výsledky z laboratoře se nelišily od výsledků získaných na přístroji v ordinaci.

Tříměsíční zkušenost s testováním D-dimeru na přístroji cobas h 232 v pěti ordinacích praktických lékařů ukázala užitečnost POCT stanovení D-dimeru v ordinaci praktického lékaře (dále PL). Lékaři, kteří ocenili přesnost, rychlost a uživatelskou jednoduchost přístroje, dostali do rukou nástroj umožňující vyloučení diagnózy hluboké žilní trombózy či plicní embolie přímo v terénní praxi i při aktuální nedostupnosti USG a dalších komplementárních vyšetření. To, že se jedná o významného pomocníka v ordinaci PL, nejlépe dokládá skutečnost, že tři z pěti testujících praxí PL po skončení testování přístroj zakoupily a používají jej nadále i přesto, že jde o výkon, který není pojišťovnou hrazen.

Využití POCT stanovení D-dimeru v ordinaci praktického lékaře zlepší komfort pacienta a omezí počet vyšetření v přetížených příjmových ambulancích nemocnic.

MUDr. Petr Šonka
předseda SPL ČR